Vypočítajte aritmetický priemer, štandardnú odchýlku a medián

Zadajte nižšie čísla. Každé číslo vo vlastnom riadku (max. 500):Počítadlo vypočíta: počet čísel, štandardnú odchýlku, priemer. Okrem toho dostanete čísla usporiadané od najmenších po najväčšie. Oddeľte čísla novým riadkom. Kliknutím na tlačidlo 'Vypočítať' získate výsledok. Môžete napríklad jednoducho vypočítať priemernú známku školského certifikátu. Priemer sa vypočíta spočítaním všetkých čísel a vydelením výsledku počtom čísel. Užitočným indikátorom je aj štandardná odchýlka. Popisuje, koľko sa čísla v priemere líšia od priemeru.

Ako sa vypočíta aritmetický priemer?

Aritmetický priemer sa vypočíta sčítaním čísel a vydelením výsledku počtom čísel. Zoberme si napríklad čísla 4, 5, 9 a 10. Súčet týchto čísel je 4 + 5 + 9 + 10 = 28. Získaný súčet 28 sa vydelí počtom čísel, teda štyrmi. To dáva 28 / 4 = 7. Priemer čísel 4, 5, 9 a 10 je teda 7.